Giant Panda

http://user.keyangou.com/3837
关注 发信息 浏览:1075 等级:3
Giant Panda

2018.04.22 发布了问题:R2-09第二阶段第

library("httr")yeardata=c()countdata=c()url = "https://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez
Giant Panda

2018.03.30 发布了问题:R2-09 第2阶段

library("DBI")library("RMySQL")killDbConnections <- function () {  all_c
Giant Panda

2018.02.07 发布了问题:R2-09-第二期-

任务一:任务二:任务三: 
Giant Panda

2018.01.23 发布了问题:R2-09 第二阶段

library("httr")baseUrl="https://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/"pubmedAction=list( 
Giant Panda

2018.01.09 发布了问题:R2-09 第十期

library("ggplot2")A<-read.csv(file.choose(1))ggplot(A,aes(x=mean,y=statu,colour=group))
Giant Panda

2018.01.01 发布了问题:R2 第九期 地图

library("ggplot2")library("maptools")library("rgdal")library("ply
Giant Panda

2017.12.25 发布了问题:R2-09 第八期作

library("ggplot2")library("reshape2")library("scales")library("pl
Giant Panda

2017.12.19 发布了问题:R2-09 第七期

library(“ggplot2”)mydata<-table(mtcars$gear,mtcars$cyl)col<-c("blue","green&quo
Giant Panda

2017.12.12 发布了问题:R2-09 第六期

install.packages("survminer")install.packages("survival")install.packages("
Giant Panda

2017.12.05 发布了问题:R2-09第五期雷达

install.packages("fmsb")library("fmsb")mtcars<-mtcars[c(29:32),c(1:9)]radarch
科研狗 2012-2016 京ICP备16006621 科研好助手,专业的科研社交共享平台