barcaqiu

北京 军事医学科学院 神经生物学
http://user.keyangou.com/3696
关注 发信息 浏览:663 等级:2
barcaqiu

2018.01.23 发布了问题:R-40 第二阶段第

> install.packages("jsonlite")> install.packages("httr")> library(httr)
barcaqiu

2018.01.08 发布了问题:R2-40 第10期

> library(ggplot2)> tg<-ToothGrowth> library(lattice)> library(plyr)> library(Rmis
barcaqiu

2018.01.02 发布了问题:R2-40 第九期-

> library(ggplot2)> library(sp)> library(maptools)> library(rgdal)> setwd("D:\\l
barcaqiu

2017.12.25 发布了问题:R2-40 第八期-

> library(gplots)> library(pheatmap)> library(permute)> library(lattice)> library(veg
barcaqiu

2017.12.17 发布了问题:R2-40-第七次作

>library("ggplot2")>mydata<-read.csv("D:\\learningr\\R2_7.csv",header =
barcaqiu

2017.12.12 发布了问题:R2-40 第六次作

> library(ggplot2)> library(ggpubr)> library(magrittr)> library(survival)> library(su
barcaqiu

2017.12.03 发布了问题:R-40 雷达图作业

> library(ggplot2)> library(fmsb)> cars<-mtcars[c(29:32),c(1:9)]> radarchart(car
barcaqiu

2017.11.26 发布了问题:R2-40-第四次作

> library(ggplot2)> data1<-read.csv("D:\\learningr\\R4-1-1.csv",head=T)> data1
barcaqiu

2017.11.20 发布了问题:R2-40-第三期g

> library(ggplot2)> library(reshape2)> library(ggthemes)> mydata1<-read.csv("D:\
barcaqiu

2017.11.12 发布了问题:R02-40第二次作

> library("ggplot2")> mydata1<-read.csv("D:\\learningr\\R2-2.1.CSV",hea
科研狗 2012-2016 京ICP备16006621 科研好助手,专业的科研社交共享平台